Wednesday, October 22, 2008

futkrebis ojaxi

futkris titoeul ojaxshi arian:deda futkari,mama futkari,musha futkrebi.titoeul skashi erti deda futkaaria.deda futkari xut wels cocxlobs.igi erti wlis ganmavlobashi anu ert zafxuls 1200 kvercxs debs.musha futkrebi igive deda futkrebia tumca mat gamravlebis organoebi gadagvarebuli aqvt,amitom gamravleba ar sheudzliat.isini gamudmebit frinaven da agroveben neqtars.zogjer ateul km-s gadian neqtris shesagroveblad.futkari neqtris garda mtversac agrovebs.mamri futkrebi muqtaxorebi arian.amitom sanam skashi sakvebia isini skashi arian,sakvebis shemcirebis shemdeg mamrebs musha futkrebi xocaven.